Zebranie Przedstawicieli Banku

w dniu 21 czerwca 2021r. o godz. 10.00

w Żołyni, Restauracja „Pod Aniołami”, ul. Mickiewicza 7C


Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad,
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza,
 3. Przyjęcie Regulaminu obrad Zgromadzenia Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Żołyni, zwanego dalej Bankiem,
 4. Przyjęcie porządku obrad,
 5. Wybór komisji:
  • Komisji mandatowo – skrutacyjnej i ds. odpowiedniości
  • Komisji uchwał i wniosków.
 6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał,
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 8. Uchwalanie Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej, 
 9. Wybory do Rady Nadzorczej – zgłoszenie Kandydatów i złożenie oświadczeń – formularz pierwotnej oceny odpowiedniości kandydata na stanowisko Członka Rady Nadzorczej,
 10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku w tym ocena Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Raport z realizacji Polityki wynagradzania osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Banku Spółdzielczego w Żołyni.
 11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2020 r.,
 12. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z zebrań grup członkowskich.
 13. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta,
 14. Omówienie zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej .
 15. Wybory do Rady Nadzorczej – głosowanie, przedstawienie wyników głosowania przez Komisję mandatowo-skrutacyjna i ds. odpowiedniości,  
 16. Ocena kolegialna Rady Nadzorczej , przyjęcie oceny przez Zebranie Przedstawicieli,
 17. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.
 18. Podjęcie Uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej,
  • zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020r.;
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2020r.;
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Żołyni za 2020r.;
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
  • podziału nadwyżki bilansowej;
  • zatwierdzenia kierunków działania Banku na rok 2021;
 19. Wnioski zgłoszone przez Przedstawicieli podczas Obrad Zgromadzenia: Protokół Komisji uchwał i wniosków,
 20. Zamknięcie Obrad.