Uchwałą nr 25/Z/14  z dnia 18 grudnia 2014 roku Zarząd Banku Spółdzielczego w Żołyni od dnia 01 stycznia 2015 roku przyjął i zobowiązuje się do stosowania w zakresie swoich kompetencji Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz.Urz. KNF poz. 17).

OŚWIADCZENIE  O  STOSOWANIU
ZASAD  ŁADU  KORPORACYJNEGO  DLA INSTYTUCJI  NADZOROWANYCH

Zarząd Banku Spółdzielczego w Żołyni oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Żołyni i jego organy w zakresie swoich kompetencji stosują Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przyjętych uchwała Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku ( Dz.Urz.KNF poz.17 ) , stanowiące załącznik do niniejszego oświadczenia.

Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Żołyni informuje o odstąpieniu od stosowania częściowo Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych , a mianowicie:

1. § 8 ust.4

„ zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”

Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuję się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto zgodnie ze Statutem Banku zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 21 dni przed terminem obrad.  Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich  osobistego uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli. Bank nie jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo jej wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.

2. § 12 ust. 1 i 2

1 .Udziałowcy są odpowiedzialni za niezwłoczne dokapitalizowanie instytucji nadzorowanej w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania kapitałów własnych instytucji nadzorowanej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej.

2.Udziałowcy powinni być odpowiedzialni za niezwłoczne dostarczenie instytucji nadzorowanej wsparcia finansowego w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania płynności instytucji nadzorowanej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej.”

Uzasadnienie: W ocenie Banku obowiązek dostarczenia wsparcia finansowego wydaje się być racjonalny dla banków komercyjnych, gdzie występują udziałowcy większościowi. W przypadku Banku, który posiada dużą liczbę udziałowców będących osobami fizycznymi, nałożenie na nich dodatkowego obowiązku udzielenia wsparcia finansowego jest niewykonalne i nieracjonalne. W związku z powyższym Bank postanowił nie stosować zasad określonych w tych przepisach.

Ponadto w Banku Spółdzielczym w Żołyni nie mają zastosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych , zawarte w § 11 , § 22 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 -6 w części dotyczącej komitetu audytu, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57 , gdyż nie dotyczą Banku.

Żołynia dnia 2017.06.14

Zarząd Banku Spółdzielczego w Żołyni